Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuje, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Czubaszek-Nowaczyk, prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Sokratesa 2B/37, 01-909 Warszawa e-mail: office@magdalenaczubaszek.pl

II. Dane kontaktowe.
Z administratorem można kontaktować się:
– listownie ul. Sokratesa 2B/37, 01-909 Warszawa
– elektronicznie za pośrednictwem e-mail:  office@magdalenaczubaszek.pl

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z realizacją szkoleń w ramach zawartej umowy o współpracy na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania przedmiotu umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
b) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a w szczególności polegającego na przechowywaniu dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu umowy, faktur oraz dokumentów księgowych.
c) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
polegającego na:
– kontaktowaniu się w sprawie realizacji przedmiotu umowy;
– dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, a także prowadzeniu postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami,

IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Magdalena Czubaszek-Nowaczyk prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Sokratesa 2B/37, 01-909 Warszawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne, podmiotom dostarczającym korespondencje, podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego, podmiotom świadczącym usługi techniczno-technologiczne w tym IT. Także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie upoważnienia
bądź umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

IX. Źródło danych
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Zamawiającego.

X.  Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. Informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej